Devlet Mahallesi

Devlet Mahallesi, 1940’lı Yıllar

Jansen’in Ankara’nın imarıyla ilgili hazırladığı planın uygulanması için bir komisyon kurulmuştur. Komisyonun reisliğini Falih Rıfkı Atay yapar. O şöyle anlatır:

“Birçok arsalar spekülâsyoncuların eline geçmişti. Bunlar en başta devlet dairelerinin bir mahallede toplanmak fikrine karşı koydular. Çünkü Ankara’da nüfuz ticaretinin ilk kaynağı, meselâ Cebeci’de ucuz bir arsa almak ve Maarif Vekiline konservatuarı orada yapmağa karar verdirerek arsasını ona satmaktı. Yansen plânı devlet dairelerini Atatürk Bulvarı üzerindeki bugünkü yerine topluyor ve hemen yakınında 3000 memur meskeni için de arsalar arıyordu. En son bina, Büyük Millet Meclisi olacaktı. Devlet daireleri ile 3000 memur meskeninin yapılacağı bölgeyi kamulaştırmağa karar vermiştik.”

Hermann Jansen’in Ankara İmar Planı’nda gösterilen üçgen alan Devlet Mahallesi’dir. Clemens Holzmeister’in, Nafıa (1929-34), Dahiliye (1932-34), İktisat ve Ticaret (1933-35), Millî Müdafaa (1928-31) vekâletleri, Temyiz Mahkemesi (1933-34), Erkânı Harbiye Reisliği (1929-31) binaları yer alır. Bunlara sonradan Adliye Vekâleti, Başvekâlet binaları eklenir. Güven Anıtı ve Parkı alanın kuzeyindedir. Boş kalan alana yıllar sonra Millî Eğitim Bakanlığı yerleşir.

Devlet Mahallesimsadik